Föreningsråd Holsljunga Byalag 2006-10-17


Anteckningar vid föreningsråd i HIF:s klubbstuga 17 oktober 2006.

Deltagare:

Hembygdsföreningen Gerd Karlsson
Byalaget Rolf Järphag och Annelie Bruno
HIF Leif Johansson och Lars Odqvist
Röda Korset Caroline Göthman
Högvads BK Sten Lennermo
Skytteföreningen Peter Karlsson
LRF Erik Liljerup
Vävstugan Gun Svensson
4H Anita Josefsson ( värd för träffen)

Rolf Järphag åtog sig att leda mötet och undertecknad att föra anteckningar

- Tomtepromenaden diskuterades och förslag till datum var lördagen den 2 dec. Arrangörer har varit 4H, LRF, Byalaget och Hemmetföreningen.
Hembygdsföreningen och Röda Korset anmälde sitt intresse att medverka i årets Promenad.
Nytt möte för planering blir den 29 oktober kl 16.30 på Hemmet.

- Byalaget har svårt att få hjälp med att redigera materialet till Spegeln, men fortsätter att jobba på detta. Nytt datum för sista inlämning av material till tidningen är framflyttat till den 27 oktober.

- Rolf rapporterade från Byalagets styrelsemöte att byalaget ska stödja föreningar på orten som kan inkomma med ansökningar om bidrag till aktiviteter eller investeringar. Eventuellt ska någon sorts stipendium för ungdomar också kunna delas ut. Byalaget hade också fått i uppmaning att be föreningarna att försöka anordna evenemang så att inte dessa kolliderar. Detta diskuterades och vi fortsätter för att komma fram till en bra lösning.

- Information om att framtiden för Holsljunga Camping verkar ljus, kommunen arbetar med att få fram en arrendator som kan fortsätta driften.

- Peter meddelade att luftgevärsskyttet för ungdomar kommer att starta igen efter en tids uppehåll.

- Från Växa tillsammans har kommit information om en kurs i att, Vill du synas ?

- Hembygdsföreningen upplyste om en föreläsning i Överlida församlingshem som handlade om Fornminnen, se vidare annonsering.

- Önskemål om att nästa föreningsmöte ska läggas på våren efter föreningarnas årsmöten så att adresslistor mm kan stämmas av. Ev kan kommande evenemang också samordnas.

- Värd för nästa Föreningsråd, blir LRF

- Rolf tackade för fika och avslutade mötet.


Vid pennan
Gun Svensson


© www.holsljunga.com