Styrelsemöte Holsljunga Byalag 2006-10-08 (nr 4)

 

Plats: Stomskulle
Datum: 2006-10-08
Närvarande: Margaretha Litzell, Rolf Järphag, Annelie Bruno, Lena Andersson, Anna-Karin Lindgårde
Närvarande för Spegeln: Camilla Ekman

1/4 Kallelse och dagordning
Kallelse och dagordning godkännes.

2/4 Skattjakten

Skattjakten, en aktivitet som initierats av Växatillsammans, har genomförts i Holsljunga av Holsljunga byalag , på ett utomordentligt sätt, med stort bistånd av hemmetföreningen Kontakten med Växatillsammansgruppen, liksom arrangemanget i övrigt har Jörgen Grandén svarat för.
För Holsljungas del blev skattjakten mycket lyckad och beräknas har besökts av c:a 500 personer.
Alla som deltog fick med sig en skatt från Holsljunga, vilket enligt besökarna inte var fallet på alla orter, tack vare rådigt ingripande från hemmetföreningen.
Kommunens bidrag för aktiviteten är 1.000:-
Styrelsen riktar ett stort tack till Jörgen och övriga som hjälpt till.

3/4 Föreningsrådsmöte 2006-10-17
Holsljunga 4H kommer den 17 oktober hålla årets föreningsmöte i klubbstugan på Stråvi. Föreningsrådsmötet har till syfte att samtliga föreningar i Holsljunga skall träffas och tala om gemensamma frågor.
På programmet finns upptaget bl.a. frågan om anordnande av tipspromenader och tomtepromenad.
Till att representera byalagets styrelse utsågs Annelie Bruno och Rolf Järphag.

4/4 Byalagsmöte med Kommunstyrelsens arbetsutskott 2006-10-17
Kommunstyrelsens arbetsutskott har kallat till möte med byalagen för information och samråd med byalagen i kommunen.
Margaretha och Jörgen kommer att representera byalaget.

5/4 Lövsta rastplats
Vecka 37/06 stängdes den gamla toaletten på Lövsta rastplats och den nya kom på plats under vecka 39/06. Toaletten är ännu ej färdigställd, vissa markarbeten återstår och så en ordentlig rengöring.
Byalagets ”skitgubbestyrka” kommer att svara för rengörningen, liksom också skötseln framåt. Utvändig målning kommer att genomföras så snart vädret tillåter, förmodligen under våren. Toaletterna beräknas kunna öppnas under vecka 41/06.
Våra ”gubbar” har under året gjort en utomordentlig insats med att under 3 veckor per person svara för städning och skötsel av toaletter och rastplats och många lovord har utdelats från resenärer och besökare, över hur rent och fint det är på toaletterna.
Dock behöver styrkan kompletteras med ytterligare medarbetare om vi ska kunna hålla igång verksamheten. Idag är det 9 stycken i styrkan, plus en reserv varför vi behöver få in ett par till.
Sedvanlig träff på puben kommer att hållas som tack för ett utomordentligt arbete. Styrelsen beslutar också en ytterligare uppmuntran för gruppen.

6/4 Stolkärra
De stolar som finns till utlåning i radhuskällaren på Gamla Järnvägen ägs av byalaget. En begäran från ansvarig utlånare har inkommit att få inköpa en stolkärra, då det är en lång och smal väg att bära stolarna från förrådet till källarentrén.
Styrelsen beslutar lämna ett anslag av 1500:- för inköp av stolkärra.

7/4 Holsljungahemmet och campingen.
Margaretha lämnar rapport om träffen mellan hemmetföreningen och kommunens representanter avseende fortsatt drift av hemmet och campingen.
Hemmetföreningens styrelse har beslutat att de ej vill forsätta driften av verksamheterna. Kommunen ställde sig under mötet mycket välvilliga till fortsatt drift av anläggningen i någon annan form i första hand genom arrende i privat regi. Efter det att nuvarande avtal gått ut kommer kommunen att engagera sig i att skaffa en arrendator.

8/4 Spinningscyklar
Byalaget har tidigare ansökt och erhållit bidrag för inköp av spinningscyklar hos Stiftelsen Föreningsbanken Sjuhärad. Ordf. Margaretha har nu lämnat redovisning till stiftelsen om inköpen.
Byalaget överlåter med omedelbar verkan, förvaltningen av spinningscyklarna till HIF:s gymnastiksektion.
Lena A undersöker eventuellt behov av försäkringsskydd för utövare.

9/4 Spegeln
Camilla Ekman, är närvarande på mötet och framför svårigheter med att få någon som svarar för layout och redigering av Spegeln, då ingen i den nuvarande gruppen behärskar tekniken.
Problemet är allvarligt, då det hotar Spegelns utgivande.
Rolf J och Camilla E får i uppdrag att ta kontakt med personer som är kunniga i tekniken för att få någon som kan hjälpa till.
Föreningar liksom privatpersoner uppmanas att inkomma med information och artiklar mm. Manusstopp 20 oktober.

10/4 Gräsklippning korset
Gräsklippningen i korset har i år skötts av hemmetföreningen, på uppdrag av byalaget, för vilket de erhållit ersättning med 3.000:-.
Styrelsens uppfattning är att kommunen som är ägare av gång- och cykelbanan bör svara för skötseln eller för ersättningen för skötseln.
Frågan tas upp med kommunens ansvariga för skötsel av gator och parker.
Margaretha får i uppdrag att förhandla med kommunen om skötsel eller ersättning, samt att i det fall kommunen inte är villiga att åtaga sig skötseln,
anskaffa någon som är villig att åtaga sig denna, samt komma överens om ersättning för tjänsten. Styrelsen anslår max 3.000:- för arbetet.

11/4 Anslag för samhällsbefrämjande aktiviteter
Byalagets styrelse har fått förfrågan om byalaget ekonomiskt kan stödja aktiviteter t. ex. festarrangemang som ordnas av samhällsinvånare.
Styrelsen anser att i första hand bör sådana aktivieter vara självfinansierade. Dock anser styrelsen att möjlighet till att söka bidrag eller ekonomisk garanti skall finnas. Ansökan måste då inkomma innan arrangemanget anordnas och aktiviteten skall ha ett klart syfte att öka sammanhållningen hos Holsljungaborna, eller på annat sätt vara positivt för samhällsutvecklingen.

12/4 Inför årsmötet 2007
Styrelsen anser att någon form av stadgar bör upprättas för byalagets verksamhet och som antas av årsmötet. I dag finns en målbeskrivning som utformats av ordf. Margaretha, utlagd på hemsidan som beskriver vad hon liksom övriga styrelsen anser skall vara målet med verksamheten. Målbeskrivningen är inte antagen av årsmötet och bör kompletteras med stadgar som tillsammans kan antas.
Margaretha får styrelsens uppdrag att upprätta förslag till stadgar för Holsljunga byalag. Styrelsen tar också upp frågan om hur byalagets tillgångar skall användas.
Styrelsen är eniga om att en större del av tillgångarna än nu, årligen bör utbetalas till främjande av Holsljunga och dess medlemmar.
Anna-Karin får som kassör, styrelsens uppdrag att utreda och komma med förslag till en inkomst och utgiftsbudget, som innehåller utrymme för utgifter till bidrag och stipendier, i större utsträckning än nu.
Regler för sökande av dessa bidrag och stipendier kommer senare att behandlas av styrelsen. Ordföranden förklarar styrelsemötet avslutat

Margaretha Litzell Rolf Järphag
Ordförande Sekreterare
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© www.holsljunga.com