Styrelsemöte Holsljunga Byalag 2006-06-07

  Plats: Grillstugan vid Campingen
Datum: 2006-06-07
Närvarande: Margaretha Litzell, Bjarne Thurgren, Annelie Bruno, Ulla-Britt Backfisch, Jörgen Grandén, Tore Lindgårde


1. Öppnande
Ordförande Margaretha förklarar årets andra styrelsemöte öppnat och hälsar äldre som nytillkomna ledamöter välkomna.

2. Dagordning
Dagordningen godkännes

3. Gåva från Stiftelsen Föreningsbanken Sjuhärad
Byalaget har tidigare inlämnat ansökan till Stiftelsen Föreningssparbanken Sjuhärad, om bidrag till inköp av 5 stycken spinningscyklar.
Stiftelsen beviljade bidrag med 34.375 kr vilka överlämnades under högtidliga former, i form av ett gåvobrev till ordföranden, vid en av stiftelsen arrangerad bankett.
Styrelsen noterar med tacksamhet gåvan, samt beslutar samråda med föreningar i Holsljunga om förvaltning och organisation för utnyttjandet av cyklarna.

4. Anslag till spinningscyklar
Styrelsen beslutar att anslå 6.000 kr till bidrag för inköp av ytterligare någon spinningcykel då det önskvärda miniantalet för att få en lagom grupp är 7 stycken cyklar.

5. Vägmöte
Byalaget hade kallats till vägmöte med Växatillsammansgruppen för att diskutera vägförbättringar på vägsarna i vårt närområde.
Ingen från byalaget var närvarande vid mötet men ordföranden hade skriftligen meddelat vägmötet att man ställer sig positiv till och kommer att stödja förbättringar på vägar i vårt närområde.

6. Byalagsmöte Ullasjö.
Byalagsmöte har hållits 20 april av byalaget i Ullasjö och hölls i Påbo gamla skola, där också representanter från kommunen var närvarande.
Kommunen informerade bl. a. om framskridandet av IT-utvecklingen inom kommunen.
Man diskuterade och ville ha synpunkter på tomtlokalisering på attraktiva tomter utanför själva tätorterna.
Vår styrelserepresentant begärde besked om hur planerna med anläggandet av gång - och cykelbana på f.d. järnvägsbanken fortskrider.
Kommunen gav beskedet att ärendet som kommer att handläggas av tekniska enheten kommer upp till behandling under kommande höst.

7. ICON-intresseanmälan
Kommunen har begärt byalagets bistånd med att få intressenter som kan fungera som användarpanel i det arbete med att upprätta datastugor på kommunens orter.
Stugorna har till syfte att kunna ge kommuninvånare som inte har egen dator, möjligheter att via en kommunfinansierad lokal dator tillgodogöra sig information från kommunen och övrig information som kan sökas via detta medium

8. Cykelfesten.
Den planerade cykelfesten har inställts på grund av för få anmälningar.
Styrelsen beslutar med anledning av detta att någon cykelfest i byalagets regi inte kommer att arrangeras år 2007.
Ett mycket bra initiativ har tagits av bl.a. Lill Terol genom inbjudan till knytkalas i juli på Bäckängs loge. Byalaget hoppas att Holsljungaborna ser detta som en möjlighet till den gemenskap som blir mer och mer viktig och anmäler sig mangrant till knytkalaset.

9. Trivselbygdens tidning
Margaretha och Tore som representerat byalaget vid besöket av reporten för Trivselbygdens tidning, redogör för detta möte.
Styrelsen tycker att artiklarna om Holsljunga var bra liksom hela tidningen.
Mjöbäcks Sparbank är bekymrade över att antalet annonsörer har minskat och att de fått ta ett större ekonomiskt ansvar i år än vad de räknat med.
För att stimulera annonsörerna kommer Mjöbäcks Sparbank att ordna en trivselkväll med aktivieter i Älvsered och bjuda in de annonsörer som lämnat in annonser.
Byalaget har erhållit uppdraget att samla in anmälningar till träffen.
Annelie och Margaretha kommer att me Tore som reserv fungera som chaufförer för de inbjudna från Holsljunga.

10. Holsljungabroschyren
Holsljungabroschyren har nu distribuerats ut.

11. Skyltar
De skyltar som skall utgöra komplement till broschyren håller på att färdigställas och kommer att sättas upp på sina platser så snart de är klara.

12. Växatillsammansaktivitet.
Växatillsammansgruppen har tagit upp frågan om byalagens eventuella engagemang i ett aktivitet i syfte att kunna göra reklam för sin bygd.
Förslaget är att aktiviteten skulle utgöras av en skattjakt, där man skulle få leta efter ett speciellt föremål.
Styrelsen ställer sig positiv, men vill avvakta ett ställningstagande till dess man fått mer information från växatillsammansgruppen hur projektet har mottagits och framskridit i andra byalag.


13. Hemmetföreningen UPA.
Holsljungahemmetföreningen UPA:s ordförande har för kännedom meddelat byalagets styrelse, att Hemmetföreningen kommer kalla till extra årsmöte i augusti för att diskutera föreningens framtid och öde.

14. Skötsel av vägkorset 154:an
Hemmetföreningen UPA har lovat att under sommaren mot ersättning sköta
gräsklippning i korset.

15. Valborgsfirandet.
Valborgsfirandet har hållits och som tidigare ombesörjts av festkommittén.
Festkommittén har meddelat ordföranden att de avsäger sig uppdraget nästa år, men hat själva tagit initiativ till att ordna ersätare.

16. Spegeln
Redaktionen för spegeln har problem då de inte lyckats få det tekniska bistånd i form av dataoperatör för tidningen som de behöver.
Styrelsen föreslår att redaktionen ber om hjälp av Gun Rasmusson.

17. Övrigt
Ordföranden informerar om övrig inkommen post och förklarar därefter möter avslutat.

Margaretha Litzell Rolf Järphag
Ordförande Sekreterare

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© www.holsljunga.com