Styrelsemöte Holsljunga Byalag 2006-04-06

 

Plats Hemma hos Margaretha Litzell
Datum 2006-04-06
Närvarande Margaretha Litzell, Bjarne Thurgren, Rolf Järphag, Jörgen Grandén, Tore Lindgårde, Annelie Bruno, Lena Andersson


1. Öppnande
Ordförande Margaretha förklarar årets första styrelsemöte öppnat och hälsar äldre som nytillkomna ledamöter välkomna.

2. Dagordning
Dagordningen godkännes.

3. Information
Ordföranden informerar om byalagets uppdrag och annan information som finns tillgänglig på byalagets hemsida.

4. Årsmötet
Protokoll från byalagets årsmöte finns tillgängligt på byalagets hemsida.

5. Föreningsrådsmötet
Föreningsrådsmöte med i Holsljunga verksamma föreningar har hållits och hade god närvaro från föreningarna. Mötet hade tagit upp bl.a. frågan om att anordna en aktivitetsdag, där föreningarna får tillfälle att visa upp sina aktiviteter. I höst kommer 4H anordna nästa föreningsrådsmöte, där frågan om aktiviteter med t.ex. hantverksutställning mm. tas upp.

6. Holsljunga folder
Ordförande redogör för det pågående arbetet med framtagande av en folder för Holsljunga. Foldern är under korrekturläsning och styrelsen tar del av det material som finns framtaget tills nu. Margaretha anser inte att folderns framsida har en tillräckligt tilldragande bild och föreslår att fler förslag tas fram. Margaretha får tillsammans med Jörgen uppdraget att godkänna bilden som skall ligga på folderns framsida.
Foldern är beräknad att vara färdig den 1 maj 2006 och kommer att tryckas upp i 2000 ex..

7. Holsljungapryl
Årsmötet behandlade förslag till Holsljungapryl och uppdrog åt styrelsen att utarbeta och besluta om förslag till pryl. Ett förslag var en musmatta med lämpligt tryck på med motiv från Holsljunga. Priset för en sådan matta skulle enligt offert bli 43:- exkl. mervärdesskatt, vilket styrelsen anser vara i högsta laget för att kunna sälja.
Styrelsen beslutar att avvakta till nästa år med att ta fram en pryl som kan ge publicitet åt bygden, då man i styrelsen, under innevarande år, beslutat satsa på foldern för att ge nämnda publicitet.

8. Sommarmusik i Kind
Musikskolan har genom Musik i kind, kommit med förfrågan om interesse finns att de anordnar en musikafton i Holsljunga under sommaren.
Margaretha har svarat Musik i Kind att Holsljunga ställer sig mycket positiv till en musikafton. Samråd om en sådan aktivitet bör ske med Roffes café så att publiken kan erbjudas kaffe i samband med arrangemanget.

9. Välkommen till Holsljunga
Värdinnorna skall enligt årsmötesbeslut inbjuda nyinflyttade till någon av våra serveringslokaler och bjuda på kaffe eller en enklare välkomstmåltid.
Då det varit svårt att genomföra detta fortlöpande, har värdinnorna för avsikt att genom annons i nästa Spegel, en bestämd dag inbjuda nyinflyttade att tillsammans få äta en välkomstmåltid. Styrelsen tycker att detta är ett bra initiativ.

10. Trivselbygdens tidning
Den 28 april kommer Tina Hjort till Holsljunga för att skriva om Holsljunga i nästa nummer av Trivselbygdens tidning. Margaretha kommer att vara ciceron under besöket och informera Tina om Holsljunga och dess olika verksamheter.

11. Informationsskylt
På årsmötet diskuterades bristen på anvisningstavlor för Holsljunga, med anledning av de informationsskyltar som satts upp vid ”Bertas camping” avseende Överlida och Mjöbäck, samt den skylt om Holsljunga som finns i korset i samhället.
Tore har vid flera tillfällen sagt att folk som stannar vid ”Bertas C” undrar var de är någonstans. Rolf Järphag ställde förslag på en träskylt där det står ”Välkommen till Holsljunga rastplats” som skulle sättas upp vid rastplatsen.
Diskuteras även inköp av en större upplaga av foldern i vattenbeständigt utförande. Kostnaden för dessa är 650:- per skylt.
Styrelsen beslutar följande:
Rolf talar med Alf Jonsson om han är villig att mot ersättning tillverka liknande skylt som finns vid entréerna till Näset med ovanstående text.
Tore talar om tillstånd från Vägverk och kommunen för skylten.
Margaretha beställer 2 st större vattenfasta upplagor av foldern att sättas upp förslagsvis vid campingen och ”Bertas Camping” alternativ på befintlig skylt vid korset.

12. Skötsel av korset.
Skötseln av korset vid övergångsstället har fram till nu skötts på frivillig väg av Rolf M och Tore. Då de nu inte längre orkar sköta detta och några nya frivilliga inte har anmält intresse, föreslås att byalaget ber campingen, mot rimlig ersättning sköta korset med sommaranställd personal.

13. Ansökan om medel ur fond.
Byalaget har ansökt om pengar avsatta i en fond hos Föreningssparbanken till spinningcyklar att placeras på övre plan i idrottshallen.
Lena informerar om fonden och villkoren, som är att även sökanden måste skuta till medel för de åtgärder ansökan gäller. Lena anser det möjligt att till större delen finansiera byalagets del med sponsorpengar.
Besked om fondmedel erhålls har ej inkommit till styrelsen.

14. Informationsmöte med Telia och kommunen.
Margaretha har efter inbjudan varit på möte med Telia och kommunen angående bl.a. stormen Gudruns härjningar och vad detta fått för konsekvenser för människor i glesbygd. På mötet informerades om vilka förebyggande åtgärder som Telia tänker vidta för att vara bättre rustad vid framtida händelser där ledningssystemet utsätts för risk att bli skadat och utslaget.
På mötet informerade också Svenljunga kommuns IT-chef Christian Bonfrè om det EU-projekt för vilket Svenljunga har erhållit EU-anslag till. Projektet har till syfte att genom särskilda kommunala dataplatser ute i orterna, ge människor som inte har egna datorer eller inte vill lära sig datateknik, möjlighet till datainformation på dessa dataplatser. Närvarande byalag ställde sig positiva till projektet och från Holsljungas sida framfördes att dessa dataplatser måste ha hög tillgänglighet.
Byalaget får sannolikt tillfälle att bevaka och återkomma med information om projektet.

15. Inbjudan Växa tillsammans.
Margaretha samt byalagets boendevärd Jörgen är inbjudna till möte med Växa tillsammansgruppen den 10 april. Närvaro är viktig då årets bomässa i kommunen kommer att diskuteras på mötet.
De inbjudna kommer att närvara.

16. Företagslista
Befintlig företagslista över Holsljungas företag behöver förnyas och uppdateras.
I kommande nummer av Spegeln kommer företagarna att uppmanas att anmäla sig om de vill vara representerade på byagets hemsida och i så fall inlämna aktuell information om företaget.

17. Skötsel av Näset.
Årsmötet diskuterade frågan om att tiden för det tidsbegränsade belopp av 5.000:- som avsatts för underhåll av näset nu går ut. Representanter för Hemmetföreningen framförde att en årlig ansökan om anslag för näset skötsel inte bör vara aktuellt, då denna skötsel är en angelägenhet för hela samhället och därför bör ligga under i första hand byalagets åtagande.
Frågan lämnades över till byalagets styrelse för ställningstagande.
Styrelsen beslutar följande:
Styrelsen instämmer i Hemmetföreningens synpunkt beträffande skötseln av Näset och beslutar att kostnader för inköp av material för underhåll och skötsel avseende gångytor med bark och grus, snöröjning, material till bibehållande av grill- och vilplatser, fågelfrö till fågelstationen och liknande bekostas av byalaget. Inköp och beställningsintygande av fakturor skall göras av Alf Jonsson.
Om frågan om större nyinvesteringar eller underhållsåtgärder utöver de ovan nämnda skulle bli aktuell, skall styrelsen fatta beslut om detta.

18. Övriga ärenden.
En inbjudan från Kalv har inkommit om erbjudande att deltaga i en energidag i Kalvs bygdegård. Anmälan kan ske av enskild och deltagaravgiften för dagen är 775:-

Campingkommittén förhandlar med kommunen om utökat arvode för skötsel av badplatsen och toaletterna.

Nästa styrelsemöte hålls efter kallelse av ordföranden, troligtvis i början på juni.

Ordföranden förklarar styrelsemötet avslutat.

Margaretha Litzell Rolf Järphag
Ordförande Sekreterare
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© www.holsljunga.com