Styrelsemöte Holsljunga Byalag 2005-09-18

 

Plats: Abrahams pub
Datum: 2005-09-18
Närvarande: Margaretha Litzell, Malin Hultstrand, Ulla-Britt Backfisch, Jörgen Grandén, Lena Andersson

§ Ärende Beslut

1. Dagordning
Dagordningen delas ut och godkänns av samtliga närvarande.

2. Tävling i BT
Borås Tidning har bjudit in alla byalag till tävlig om bästa byalagstidning. Spegeln är inlämnad i 3 ex.

3. Skötseln av grönområdet vid korset
Det har framförts synpunkter på att informationsplatsen i korset inte sköts ordentligt. Sikten är dålig och det ser ovårdat ut. Kan man kontakta kommunen och eventuellt få någon representant att komma ut och titta själv?
- Styrelsen beslutar att skicka en skrivelse till kommunen om detta. Malin tar på sig att skriva ihop några rader.

4. Vägskyltar
Det finns inga skyltar i korset som visar in till vårt fina strövområde runt Näset. Turister har frågat varför det inte är skyltat.
- Vi tar upp detta igen på nästa styrelsemöte.

5. Trafiksäkerhet
Helen Börjesson Odqvist ska författa en skrivelse till kommunen om att få en trottoar ända upp längs Hidvägen. Många barn och ungdomar går den vägen till och från skolbussen.
- Margaretha ska skriva under som ordförande i byalaget.

6. Näset
Vi tycker att Näset är något att satsa på ur turistsynpunkt. Därför vore det bra om det kom upp belysning i alla fall en del av rundan.
- Styrelsen ska undersöka möjligheterna närmare. Frågan tas upp igen på nästa möte.

7. Kommunens bildprojekt
Bo Lundberg i Å har fått i uppdrag att fotografera kommunen bla från ovan. I en skrivelse från kommunen efterfrågas förslag på vad som ska fotas. Svar skall skickas in snarast.
- Vi lyfter frågan till föreningsrådet senare i kväll.

8. 4 H lägret
Margaretha blev inbjuden att tala på riksstämman som hölls under lägret. Hon fick med sig en hälsning tillbaka till alla som hjälpte till under lägret: Tack så jättemycket!!!

9. Cykelfesten 2006
Nästa års cykelfest kommer att arrangeras av:
- Lena Andersson & Göran Svensson
- Melinda Gunnarsson & Markus Liljerup

10. Föreningsrådet
Vi har bjudit in Holsljungas alla föreningar till ett gemensamt möte kl 19.00 den 18 september. Meningen är att alla föreningar ska presentera sin verksamhet och att vi ska hitta gemensamma vägar att öka deltagandet i föreningslivet. Och att kunna samarbeta. Kanske kan vi ha en Aktivitetsdag eller Föreningsdag nästa år för att locka nya medlemar.
Vad kan vi göra för att locka till oss dagens ungdomar? Kan vi göra något för att föryngra våra verksamheter.

11. Nästa möte
Nästa möte blir den 13 november kl 17.00 hemma hos Ulla-Britt.

Margaretha Litzell Malin Hultstrand
Ordförande Sekreterare
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© www.holsljunga.com 2000-2005