Styrelsemöte Holsljunga Byalag 2005-04-17

  Plats: Hemma hos Margaretha Litzell
Datum: 2005-04-17
Närvarande: Margaretha Litzell, Camilla Ekman, Malin Hultstrand, Ulla-Britt Backfisch, Jörgen Grandén, Lena Andersson, Tore Lindgårde

§ Ärende Beslut

1. Dagordning. Dagordningen delas ut och godkänns av samtliga närvarande.

2. Presentation. Styrelsemedlemmarna presenterar sig för varandra. Byalagets arbetsuppgifter under året gås igenom för de nya medlemmarna.

3. Valborgsmässoafton. En lista med regler och uppgifter för det årliga valborgsfirandet har tagits fram. Dessa innefattar ansvar och arbetsuppgifter såsom affischering, engagerandet av vårtalare och eldvakter, införskaffande av lotterier och vinster.
- Styrelsen godkänner dessa och lämnar över listan till Fest- och förplägnadskommittén (Linda Lundin och Ingela Abrahamsson).

4. Årsmötet. Den 20 mars var det årsmöte på Abrahams Pub. Jörgen går igenom protokollet.

5. Utvecklingsplan. Det har kommit ett erbjudande från Leader + om ett ekonomiskt bidrag om man i samarbete med dom antingen tar fram en ny eller reviderar en gammal utvecklingsplan.
- Styrelsen är tveksamma till vad som krävs i motprestation så det beslutas att vi ligger lågt och att vi reviderar vår befintliga utvecklingsplan vid ett senare tillfälle på våra villkor.

6. Trivselbygden. Margaretha har lämnat så kallade redaktionella tips till tidningen som ges ut av Trivselbygden i sommar igen. Hjulångaren, dansbanan och fiskevårdsföreningen är några av dessa.

7. Byalagsmöte. med KSAU Den 21 mars var det Byalagsmöte med KSAU i Roasjö, Margaretha och Jörgen var där. I samband med byalagets årsmöte framkom en del frågor. De svar som inte kunde lämnas direkt på mötet den 21 mars har nu kommit via e-post.
- Skogssällskapet ansvarar för skogen på Näset och har lovat att det ska vara röjt till sommaren
- IT-chefen Christian Bonfré vill gärna ha en problemrapport angående strulet med bredbanduppkopplingarna. Margaretha har pratat med Peder Lundin som framförde problemet på årsmötet.
- Önskemål om en utökad återvinningsstation i Holsljunga har framförts till de ansvariga.
- Kommunen känns inte vid anslagstavlan utanför kommunalhuset
- Vi har bett om att få sittbänkar från kommunen att placera i byn. Margaretha har kontaktat den ansvarige på kommunen (P-O Lundgren) och bett om två stycken.
- De trasiga elledningarna till dansbanan skall vara åtgärdade.

8. Sittbänkar. Byalaget har två sittbänkar i kommunalhusets källare. Brädorna är dåliga på dessa. Byalaget beslutar sig för att stå för virkeskostnaden. Margaretha ska höra med Arne Terol om han kan hjälpa till med reparationerna. Tore ska prata med Anita Björklund om bänkarna kan stå utanför affären.

9. Skötsel av Näset. Rolf Järphag har inkommit med en skrivelse angående kostnader för skötsel an Näset. Han föreslår att ett årligt belopp på max 5 000 kronor till förbrukningsmaterial skall utbetalas mot kvitto till Alf Jonsson. Det handlar om bl.a. flis, fågelfrön och bensin. I en gammal ansökan från 1999 framgår det att ansvaret för skötseln av Näset ligger hos Föreningen Holsljungahemmet UPA.
- Styrelsen beslutar att tilldela Föreningen Holsljungahemmet UPA ekonomiskt bidrag för skötseln av Näset enligt nedan.
- Beslutet gäller för perioden april 2005 till och med april 2006.
- Max 5 000 kronor kommer att utbetalas under perioden
- Små belopp utbetalas mot kvitto till Alf Jonsson. Vid större belopp, över 2 000 kronor, skall särskild ansökan göras till byalaget
- Byalaget har köpt in bark och flis att lägga ut på Näset i år. Summan för detta, ca 2 000 kronor, inräknas i de max 5 000 kronor som kan betalas ut under perioden

10. Rastplatsen. Tore informerar om läget och det möte han har haft med NCC angående skötseln av rastplatsen och ersättning för detta. Tore meddelar att han har lyckats engagera några nya ”skitgubbar” till att hjälpa till.

11. Cykelfest. Den 28 maj kommer en cykelfest att anordnas. Margaretha och Lena informerar om denna.
- Styrelsen beslutar om ekonomisk garanti, d.v.s. byalaget står för eventuellt underskott (och överskott).

12. Websidan. Det behövs mer information på hemsidan, www.holsljunga.com, Leif Johansson tar tacksamt emot nya idéer.
- Styrelsen beslutar att namnen på styrelsemedlemmarna ska läggas ut och eventuellt olika kontaktpersoner för olika saker. Våra protokoll från styrelsemötena kommer också att läggas ut till allmänheten på Internet.

13. Länsbygderådet. Jörgen och Margaretha berättar kort om vad det handlar om. Den närmaste stora händelsen är Landsbygdsriksdagen i Borås. Mer information om detta kommer vid senare tillfälle.

14. Spegeln. Det har framkommit synpunkter på att utgivningsdatumen inte hålls av redaktionen. Nu är ytterligare ett nummer försenat. Många är beroende av att numren kommer ut i tid, t.ex. vid annonsering efter arbetshjälp. Diskussioner ska föras med Spegeln-redaktionen om detta.

15. Gratis sommar-konserter. Rektorn för musikskolan, Anneli Egebo, erbjuder gratiskonserter av musikskolans elever i sommar. Margaretha nappade på idén och har bjudit in till en del tider. Vi får se om det blir något eftersom det till stor del handlar om kvällstider och eleverna bara arbetar dagtid. Om det blir något kommer anslag att sättas upp.

16. Nästa möte. Datum för nästa möte beslöts inte utan kommer att meddelas i en telefonkedja inom styrelsen.

Margaretha Litzell Malin Hultstrand
Ordförande Sekreterare

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© www.holsljunga.com 2000-2005